Project › Art-Project 'Europe in Change'

Basisconcept

Het Art-project ‘Europe in Change’ beoogt om, door een samenwerking over de grenzen heen, jonge mensen actief te doen nadenken over een nieuw wereldbeeld en dit te vertalen in een concreet gerealiseerd kunstwerk dat tot stand komt binnen de contouren van een Erasmus+ project tussen scholen uit België, Griekenland, Italië, Portugal, Slovenië en Zweden.

De basis van het kunstwerk bestaat uit een architecturale installatie: een koepelstructuur die meteen ook het nieuwe wereldbeeld van Frans De Medts (alias Francesco Fransera) symboliseert. (zie verder)

Kenmerkend voor het werk van Francesco Fransera zijn de verwijzingen naar het feit dat in de natuur alles met alles is verbonden en juist daarom landen/naties moeten samenwerken.  Zijn kunstwerken zijn onderbouwend voor de wereldproblematiek van het milieu, zoals het belang van het behoud van de tropische wouden voor de klimaatbeheersing en het behoud van cultuurdiversiteit voor het welzijn van de mens.

In het kunstwerk dat nu gemaakt wordt staan onderaan trappen, symbool voor de moeilijke stappen die iedereen tijdens zijn onvolmaakt leven moet nemen. Dit zijn echter ook de trappen die evolutie toelaten op zowel biologisch als op cultureel vlak. De schoonheid van diversiteit ligt namelijk gebed binnen de absolute onvolmaaktheid van het leven.

Boven de trappen is een alles overkoepelend gewelf geplaatst, dat alle culturen (onder een volmaakt symmetrische vorm) verzamelt.

Qua materiaal wordt bewust gekozen voor staven betonstaal die verwerkt worden volgens de principes van de gepatenteerde bouwwijze van de kunstenaar. Centraal in de bouwwijze staan de momentvaste knoopverbindingen. Deze laten toe om uiterst transparante en toch zeer stevige constructies te maken. Deze bouwwijze heeft al toepassingen gekend in skeletbouwwoningen en eerdere artistieke experimenten van de kunstenaar.

De vele knoopverbindingen in de koepel verwijzen ook naar het feit dat alles met alles in relatie staat in onze wereld. Hoe hangt alles samen met alles is dan ook de vraag die we ons moeten stellen. Het kunstwerk wil zo bijdragen tot het vergroten van het besef dat de mensen ook samen verantwoordelijkheid dragen voor het bekomen van rechtvaardiger wereld en - binnen de visie van het Europese project - een hechter Europa.

Het basisconcept werd dan ingepast in een bredere Europese context, wat uiteindelijk zal leiden tot het incorporeren van verschillende kunstvormen in de koepelstructuur.  Een kring van Italiaanse maskers rond de basisstructuur laat gemigreerde Europeanen tot de toeschouwer spreken over wat Europa voor  hen betekend heeft.  Een Sloveense fries omheen de koepelstructuur brengt het verhaal van Europa In Change, zoals de friezen rondom Griekse tempels duizenden jaren geleden ook al hun verhaal vertelden.  Binnenin de koepel verzinnebeeldt een telescoop de open blik op de wereld rondom en zijn problemen én mogelijkheden en kan de bezoeker via een QR-code een Zweeds/Griekse impressie van Europe in Change krijgen ondersteund met Portugese muziek.

Het interactieve kunstwerk, kaderend in het Art-project ‘Europe in Change’, zal op die manier het resultaat zijn van een intense en boeiende samenwerking tussen jonge mensen van verschillende Europese landen.

Op deze manier worden ze ook uitgenodigd enkele levensbelangrijke relaties te doorgronden die in het kunstwerk worden samengebracht:

Hoe het klimaatprobleem snel beheersbaar maken?

Hoe de noodzakelijke bossen sparen?

Hoe de huidige biodiversiteit beschermen?

Hoe culturen laten deelnemen aan de modernisering, terwijl ze hun eigenheid willen behouden?

Hoe onze relatie met de wereld rondom en de kosmos verder uitbouwen?

 

Een nieuw wereldbeeld; ook in Europa ?!

De manier waarop we naar de wereld kijken tengevolge van onze ingebouwde overtuigingen, bepaalt voor een groot deel wat we waarnemen en hoe we ons in de wereld gedragen. Daarom vormt wetenschappelijk onderzoek de noodzakelijke weg voor een verantwoorde communicatie tussen mensen.

Frans De Medts (alias Francesco Fransera) voert al enkele decennia fundamenteel onderzoek naar een nieuw wereldbeeld.

In zijn studies heeft hij het uitvoerig over de onderlinge relaties tussen biodiversiteit, cultuurdiversiteit, klimaatveranderingen en hun impact op de wereld en het wereldbeeld.

Een concrete spin-off van zijn vernieuwd wereldbeeld is het toepassen van nieuwe bouwprincipes die een belangrijke rol kunnen spelen ten aanzien van de beheersing van het klimaat.

Velen in de bouwwereld zijn er nu rotsvast van overtuigd dat de bouwwijze er niet echt toe doet. Cultuurdiversiteit mogelijk maken met nieuwe en aangepaste bouwwijzen, betekent eigenlijk biodiversiteit ondersteunen.

Als voorbeeld van een mogelijke positieve impact kan het probleem rond de ongebreidelde houtkap in het Amazonegebied aangehaald worden. Door het aanwenden van nieuwe bouwtechnieken en -materialen kan deze perfect aan banden gelegd worden en kan de wereld inzien dat men waardevolle bossen niet zomaar (volledig) hoeft te rooien.

De overtuiging is dus dat wanneer men de vraagzijde verandert, men ook alles kan  veranderen.

Als concrete exponent van zijn nieuw wereldbeeld kan Frans De Medts een nieuwe bouwtechniek aanbieden zodat die ‘redding’ wel degelijk vanuit de vraagzijde gestuurd wordt.

Het kunstwerk ‘Europe in Change’ staat hiervoor ook symbool en dan specifiek geënt op Europa, waar dezelfde mondiale problematiek zich voordoet als elders in de wereld.

 

Voor een grondige en uitvoerige bespreking van het nieuwe wereldbeeld verwijzen we naar het document in bijlage.

 

Internationale vormgeving

In het kader van een lopend project (2016-2019) tussen scholen uit 6 Europese landen (België, Griekenland, Italië, Portugal, Slovenië en Zweden) worden onder de noemer STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) concrete opleidingspakketten ontwikkeld voor en door studenten en lerarenkorpsen van de deelnemende instituten.

In STEAM staat de “A” meestal ten dienste van STEM. Anderzijds wordt “A” in het project ook aangegrepen als middel om wereldburgerschap aan te wakkeren en om nieuwe visies op het wereldbeeld te concretiseren.

Het is dan ook overduidelijk dat zowel de visie van het project van de scholen als de insteek van de kunstenaar op dezelfde golflengte liggen.

Het was dan ook vrij logisch dat de deelnemende instituten elk in hun eigen land ook zochten naar een artistieke input.

Deze zoektocht heeft geleid tot de uiteindelijke vormgeving van het kunstwerk.

De basisstructuur is, zoals gesteld, een koepelstructuur die door zijn specifieke eigenschappen op het belang wijst van samenwerking in Europa binnen een snel evoluerende wereld. Het kunstwerk wordt gerealiseerd door de Vlaamse kunstenaar Francesco Fransera in samenwerking met leerlingen van het VTI in Veurne.

Op en rondom de constructie is een fries (natuursteen) aangebracht die wordt gecreëerd door een Sloveense kunstenaar en Sloveense studenten.  Die fries werkt als metafoor voor Europa in evolutie. 

Rondom de constructie staat een dubbele rij maskers opgesteld, zowel naar binnen (naar onszelf) kijkend als naar buiten (de wereld rondom).  Deze 28 maskers stellen de Europese landen voor en worden gemaakt door een Italiaanse kunstenares in samenwerking met Italiaanse of internationale studenten.  Door het scannen van een QR-code onder elk masker hoor je het verhaal van 28 “echte” Europeanen.  Dit zijn Europeanen die al ettelijke jaren in een ander Europees land dan hun geboorteland wonen en dus als geen ander beseffen wat het is om Europeaan te zijn.  Gezien het thema “(studie van de) kosmos” via de STEM-facetten ook aan bod komt, is in de constructie een telescoop gemonteerd die het niet alleen toelaat om Europa en de wereld rondom te bestuderen, maar ook de kosmos waar de mens misschien ooit naartoe moet, wil hij/zij als soort overleven.  Opnieuw via een QR-code kan de bezoeker de beelden van de kijker te zien krijgen op de eigen smartphone: je ziet een film “Europe In Change” met o.a. natuurbeelden van een Zweedse fotograaf, poëzie van de Zweedse school en dit alles op muziek van de Portugese (muziek)school.

 

Locatie en timing

De planning voorziet in het maken van de onderdelen van de structuur, de friezen, de maskers, het componeren van muziek, het maken van een film, … , van medio 2018 tot begin 2019.

Het is de bedoeling om tegen Pasen 2019 de installatie op zijn uiteindelijke locatie op te bouwen.

Het kunstwerk ‘Europe in Change’ krijgt een definitieve bestemming in het park van kasteel Batenborgh.

 

Contact

project 'Europe in Change'

VTI Veurne: Lut Hoornaert

meer info: fb, webstek

 

kunstwerk

Francesco Fransera alias Frans De Medts

portfolio op Pinterest

Funders

avatar
Anonymous

avatar
Anonymous

€ 50,00

avatar
Anonymous

€ 50,00

crofun newsletter