Algemene gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NAUWKEURIG TE LEZEN VOORALEER GEBRUIK TE MAKEN VAN CROFUN.BE

HET GEBRUIK VAN CROFUN.BE BETEKENT AUTOMATISCH DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT DOORGENOMEN EN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ACCEPTEERT.

 

In het kader van de door CROFUN.be aan de gebruikers van het internetplatform aangeboden diensten beschikt de consument niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Voor de toegang en het gebruik van http://www.CroFun.be gelden volgende voorwaarden en artikels die hieronder vermeld staan.

CroFun.be is een internetplatform waar vennootschappen, verenigingen, en zelfstandigen(de “projectaanbieders”) uitsluitend voor professionele doeleindenvoorverkoop en sponsoring projecten kunnen aanbieden aan mogelijke kopers en sponsors / donateurs dan wel gestandaardiseerde beleggingsinstrumenten kunnen aanbieden aan mogelijke investeerders, in de vorm van een “revenue sharing” of in de vorm van een lening met een maandelijkse of jaarlijkse terugbetaling of een terugbetaling bij de einddatum.

CroFun.be biedt tevens de mogelijkheid aan consumenten aan, om gebruik te maken van het internetplatform als projectaanbieder, dit uitsluitend voor voorverkoop en sponsoring / donatie projecten te kunnen aanbieden aan mogelijke kopers en sponsors / donateurs.

De beleggingsinstrumenten worden uitsluitend aangeboden op basis van een private plaatsing, conform art. 3, §2 van de 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. CroFun.be wenst zowel de projectaanbieders als de (mogelijke) investeerders erop te wijzen dat er aanzienlijke risico’s zijn verbonden aan de beleggingsinstrumenten die door projectaanbieders worden aangeboden. De investeerders verklaren akkoord te zijn dat er geen enkele vorm van kapitaalgarantie of zelfs kapitaalbescherming wordt verleend door de projectaanbieders en dat zij bijgevolg een risico lopen om hun hele investering te verliezen.

De projectaanbieders van gestandaardiseerde beleggingsinstrumenten verklaren dat zij de ter beschikking gestelde bedragen uitsluitend zullen gebruiken voor de in het project omschreven professionele doeleinden. De projectaanbieders die aan voorverkoop, donatie projecten doen, verklaren dat zij de ter beschikking gestelde bedragen uitsluitend zullen gebruiken voor de in het project omschreven doeleinden. De investeerders, sponsors, donateurs, kopers verklaren en erkennen dat zij de overeenkomst(en) met volledige kennis van zaken sluiten, nadat zij alle relevante inlichtingen hebben ingewonnen bij de projectaanbieder. Zij erkennen uitdrukkelijk dat er een risico bestaat dat de projectaanbieder de ter beschikking gestelde bedragen niet vergoed alsook de vooropgestelde goederen of diensten niet levert.

CroFun.be beheert enkel het internetplatform en biedt op geen enkele wijze zelf effecten, beleggingsinstrumenten, fondsen, leningen, kredieten, goederen of diensten aan, naast de diensten voor het beheren en promoten van het internetplatform. Noch oefent zij de activiteit uit van een krediet- of verzekeringstussenpersoon of tussenpersoon in bank- en bemiddelingsdiensten. CroFun.be is op geen enkele wijze partij in, sponsoring- , voorverkoop- , donatie- of investeringsovereenkomsten die tussen de partijen afgesloten zouden kunnen worden. CroFun.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de standaardovereenkomsten of de beleggingsinstrumenten. CroFun.be is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het niet inachtnemen door de projectaanbieder van zijn verplichting tot vergoeding of levering van goederen of diensten. CroFun.be aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de e-mails verstuurd naar de contactpersonen van de projectaanbieder, volgens de procedure beschreven in Hoofdstuk 6.

CroFun.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schendingen van eventuele auteurs-, handels- of andere rechten die door de gebruikers van de website worden ingegeven.

Elk lid / gebruiker van CroFun.be die het platform gebruikt, en elkeen die via CroFun.be een overeenkomst aangaat, gaat akkoord met de voorwaarden zoals ze hieronder zijn beschreven en verbindt zich hoofdelijk en ten persoonlijke titel voor de goede uitvoering van deze algemene voorwaarden.

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, evenals de website en de u ter beschikking gestelde standaard investeringsovereenkomst zijn beschikbaar in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Het internet platform kan echter uitsluitend worden gebruikt door projectaanbieders, voor zover zij gevestigd zijn in België, d.w.z. hun maatschappelijke zetel (in het geval van een rechtspersoon) of hun domicilie (in het geval van een natuurlijk persoon) dient in België te zijn.

De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in 6 hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: Algemeenheden (voor iedere bezoeker / gebruiker van deze website)

Hoofdstuk 2: Gedeelte voor “projectaanbieders”

Hoofdstuk 3: Gedeelte voor “Investeerders /sponsors / donateurs / (vooraan)kopers”

Hoofdstuk 4: De investerings- en sponsorovereenkomst

Hoofdstuk 5: Overeenkomst van donatie, al dan niet verbonden aan de mogelijkheid van (voor)verkoop

Hoofdstuk 6: Kost voor het gebruik

Hoofdstuk 7: Privacy overeenkomst

Hoofdstuk 1: Algemeenheden (voor iedere bezoeker/gebruiker van het Platform)

Artikel 1.1 : Houder van de website en van het CROFUN.be platform

De website evenals het CROFUN.be Platform werden opgericht en worden beheerd door CROFUN BVBA.

Adres: Kapellei 24 – 2900 Schoten – België

Ondernemingsnr: BE 0515.983.976

E-mail: info@crofun.be of administrator@crofun.be

Tel: 0475/307.864

Artikel 1.2 : Doel van de website en functie van CROFUN.be

CroFun.be is een internetplatform waar vennootschappen, verenigingen enzelfstandigen (de “projectaanbieders”) uitsluitend voor professionele doeleinden voorverkoop en sponsoring projecten kunnen aanbieden aan mogelijke kopers, sponsors / donateurs, dan wel gestandaardiseerde beleggingsinstrumenten kunnen aanbieden aan mogelijke investeerders, in de vorm van een “revenue sharing” of in de vorm van een lening met een maandelijkse of jaarlijkse terugbetaling of een terugbetaling bij de einddatum.

CroFun.be biedt tevens de mogelijkheid aan consumenten aan, om gebruik te maken van het internetplatform als projectaanbieder, dit uitsluitend voor voorverkoop en sponsoring / donatie projecten te kunnen aanbieden aan mogelijke kopers en sponsors / donateurs.

CroFun.be beheert enkel het internetplatform en biedt op geen enkele wijze zelf effecten, beleggingsinstrumenten, fondsen, leningen, kredieten, goederen of diensten aan, naast de diensten voor het beheren en promoten van het internetplatform. Noch oefent zij de activiteit uit van een krediet- of verzekeringstussenpersoon of tussenpersoon in bank- en bemiddelingsdiensten. CroFun.be is op geen enkele wijze partij in, sponsoring- , voorverkoop- , donatie- of investeringsovereenkomsten die tussen de partijen afgesloten zouden kunnen worden. CroFun.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de standaardovereenkomsten of de beleggingsinstrumenten. CroFun.be is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het niet inachtnemen door de projectaanbieder van zijn verplichting tot vergoeding of levering van goederen of diensten.

Noch CroFun.be, noch de aanbieding van beleggingsinstrumenten of overeenkomsten door projectaanbieders vallen onder het toezicht van de Nationale Bank van België of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De beleggingsinstrumenten worden uitsluitend aangeboden op basis van een private plaatsing, conform art. 3, §2 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Artikel 1.3 : Verplichtingen van CroFun.be

CroFun.be heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie afkomstig van de website met betrekking tot de projectaanbiedingen is echter afkomstig van informatie van de projectaanbieders. De projectaanbieders zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en CroFun.be kan niet aansprakelijk worden gesteld aangaande deze informatie. Aangaande de overige informatie (die niet rechtstreeks samenhangt met de projecten) verbindt CroFun.be zich ertoe de eventuele vergissingen of onjuistheden te corrigeren binnen een redelijke termijn vanaf de datum waarop ze werden gemeld. Iedere onjuistheid kan gemeld worden via administrator@crofun.be.

CroFun.be zal zich naar alle redelijkheid en billijkheid inspannen voor een optimaal gebruikersgemak en voor de continuïteit van de site.

CROFUN past een specifiek programma toe ter identificatie en correctie van vergissingen in de gegevensinvoer (zo verschijnt er met name een bericht op het scherm indien bepaalde velden niet werden ingevuld.

Artikel 1.4 : Voorwaarden om gebruiker van deze website te worden

Om gebruik te maken van CroFun.be moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

- de gebruiker moet zich eerst registreren via voorziene registratiemogelijkheden

- de gebruiker bevestigt voor eigen naam en rekening te handelen;

- de gebruiker bevestigt de leeftijd van minimum 18 jaar te hebben en gezond van geest te zijn;

Indien u zich inschrijft op de website bevestigt u uitdrukkelijk dat er aan al deze voorwaarden werd voldaan.

Artikel 1.5 : Verplichtingen van de gebruiker van de website

De gebruikers verklaren hierbij de site te goeder trouw te gebruiken en dit conform de Algemene Voorwaarden evenals aan iedere toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling (inclusief – maar niet op beperkende wijze – aan de regels inzake het witwassen van geld, inzake de bescherming van de privacy, inzake intellectuele eigendom of voorwaarden op het gebied van eerlijke concurrentie enz.).

De gebruikers bevestigen uitdrukkelijk dat de tijdens de inschrijving als CROFUN gebruiker ingevoerde gegevens juist en volledig zijn, en verbinden er zich toe CROFUN onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging ervan. Onverminderd het artikel 2.2. en de bepalingen van het Hoofdstuk 7 over bescherming van de privacy zullen deze gegevens gebruikt worden om belanghebbenden met u in contact te laten komen. Bij enige twijfel over de correctheid van de gegevens of over de identiteit van de gebruiker kan CroFun.be de gegevens weerhouden en de gebruiker tijdelijk uitsluiten in navolging van een onderzoek. Bij misbruiken op de informatieoverdracht kan een geldelijke vergoeding geëist worden voor eventueel geleden schade. CroFun.be kan voor dergelijke misbruiken / fraude niet verantwoordelijk worden gesteld.

Bij uw registratie bepaalt u zelf uw paswoord, u bent hier zelf voor verantwoordelijk. U verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen ter inachtneming van de vertrouwelijkheid, en in geval van niet-toegestaan gebruik onmiddellijk contact op te nemen met CROFUN om de gegevens te desactiveren en/of te wijzigen. CROFUN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik van de login-gegevens en/of het paswoord.

CroFun.be maakt verwijzingen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels en Algemene Voorwaarden van de desbetreffende site. U erkent dan ook dat CroFun.be geen invloed op de inhoud en het beleid van dergelijke sites heeft. CroFun.be draagt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

U vrijwaart CroFun.be volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden door gebruikmaking van deze site.

De gebruikers van het CROFUN- Platform verbinden zich ertoe zich op geoorloofde wijze, eerlijk en met respect voor CROFUN, de andere gebruikers, derden, en hun rechten, te handelen.

Het is de gebruikers verboden:

onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen te versturen, op of via de website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier;

of andere gebruikers aan te sporen om zo te handelen, of zulke handelingen te bevorderen;

de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imagorecht of, in het algemeen, op zijn privacy;

de intellectuele eigendomsrechten van andere personen en van de projecten te miskennen.

De gebruiker van het CROFUN.be-Platform erkent aansprakelijk te zijn voor ieder onderwerp dat werd verzonden naar, geplaatst op of verspreid via/door middel van middelen die tot zijn beschikking werden gesteld op de website en het Platform van CROFUN.be, en alle gevolgen te aanvaarden die kunnen voortvloeien uit zijn handelingen of uit de handelingen van personen voor wie hij instaat.

Artikel 1.6 : Duur en einde van de inschrijving in de hoedanigheid van gebruiker van de Platform

a. Een CroFun gebruiker die zich heeft ingeschreven doet dit voor voor een onbepaalde termijn. Zijn account zal enkel op uitdrukkelijke vraag afgesloten worden.

b. Een CroFun-gebruiker die een investeringsovereenkomst heeft lopen als projectaanbieder, investeerder, kan zich niet uitschrijven zolang deze overeenkomst in voege is.

c. Een CroFun-gebruiker die een voorverkoop-, sponsoring-, donatie-overeenkomst heeft lopen als projectaanbieder, sponsor / donateur, koper, kan zich niet uitschrijven zolang deze overeenkomst in voege is.

d. CroFun.be behoudt zich het recht voor om elkeen te verwijderen en uit te sluiten van elk verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van CroFun.be om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en een gepaste schadevergoeding te eisen.

Artikel 1.7 : Intellectuele eigendom

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij CroFun.be en eventueel haar licentiegevers en / of adverteerders.

Het is u onder geen enkele vorm toegestaan de site op gelijk welke wijze ook ter beschikking te stellen aan derden en / of te verveelvoudigen, anders dan door het bekijken ervan op één enkele computer, het downloaden en / of het printen van een hardcopy voor eigen gebruik.

De intellectuele eigendomsrechten aangaande de gegevens van de door de gebruikers geplaatste onderwerpen (met name in het kader van de voorstelling van het Project) blijven het eigendom van deze gebruikers. Door het plaatsen van deze onderwerpen aanvaarden zij echter dat zij online op de site worden geplaatst en zo toegankelijk zijn voor de andere gebruikers.

Artikel 1.8 : Aansprakelijkheid van CROFUN

In het kader van de door CROFUN via het Platform aangeboden diensten beperkt CROFUN zich ertoe de door de gebruikers overhandigde informatie op te slaan. CROFUN kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld – noch civiel- noch strafrechterlijk – ten aanzien van enig onderdeel van een door de gebruikers via de site verzonden, verspreid of online op de site geplaatst onderwerp. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich uit tot de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de niet-inachtneming door de projectaanbieder van zijn verplichtingen ten aanzien van de investeerder/sponsor/donateur/voorverkoper/koper.

Indien CROFUN daadwerkelijk kennis neemt van een ongeoorloofde activiteit of informatie die plaatsvindt of wordt verspreid wordt via of door middel van het Platform, verbindt CROFUN zich ertoe de desbetreffende gegevens ontoegankelijk te maken en onmiddellijk de ongeoorloofde activiteiten of informatie mede te delen aan de Procureur des Konings.

CROFUN behoudt zich het recht voor de toegang tot onderwerpgegevens te blokkeren, in het geval ze - zelfs indien zij niet noodzakelijkerwijs ongeoorloofd zijn - toch stootaangevend, hinderlijk of ongepast toeschijnen voor bepaalde gebruikers van de site of voor derden.

CROFUN oefent geen enkel algemeen toezicht uit op de door de platformgebruiker via de site verzonden, verspreide of online op de site geplaatste onderwerpen, met inbegrip van de uiteindelijk tussen de projectaanbieder en investeerder/ sponsor/donateur/koper gesloten overeenkomst of de e-mail automatisch gegenereerd en verstuurd naar de de contactpersonen van de projectaanbieder.

CroFun.be heeft geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of CroFun.be op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite;

het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan CroFun.be of aan u wordt gezonden;

- zede werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, bij vertragingen in de levering van de diensten;- misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld ;

aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite;

- voor de op de website geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zijn toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is.

niet-inachtneming door de projectaanbieder van zijn verplichting tot vergoeding ten aanzien van de investeerder/ sponsor / donateur / koper.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van CroFun.be.

Artikel 1.9 : Diversen

Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. CroFun.be zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Alle geldtransacties verlopen via een erkende betalingsinstelling. Het is aangewezen om hiervoor via uw bankinstelling een aparte rekening te openen.  Uitbetalingen gebeuren steeds binnen de 10 werkdagen na het aflopen van het crowdfundingproject.

Ongeacht de presentaties van ieder project, weergegeven in de taal waarin ze oorspronkelijk werden gesteld, kunnen de verschillende pagina’s van het Platform evenals de onderhavige contractuele voorwaarden in de Franse, Nederlandse en Engelse taal worden geraadpleegd.

Elke gebruiker die de gebruikersvoorwaarden heeft geaccepteerd is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het correct naleven van de Algemene Voorwaarden. CROFUN raadt u aan een kopie van de contractuele voorwaarden te bewaren door ze af te printen of op te slaan op de harde schijf van uw computer. CROFUN raadt u aan dit ook te doen met de overeenkomst die werd afgesloten tussen de projectaanbieder en de investeerder.

CROFUN behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene gebruikersvoorwaarden eenzijdig en zonder opzegtermijn te wijzigen.

Bij iedere belangrijke wijziging van deze voorwaarden zal er een bericht op de internetsite worden gepubliceerd ter informatie van de gebruikers.

Voor zover de gebruikers dit hebben verzocht worden zij digitaal geïnformeerd over de wijzigingen van de algemene voorwaarden. De vorige versies van de algemene gebruikersvoorwaarden zullen door CROFUN gearchiveerd worden en kunnen via de internetsite geraadpleegd worden.

Op de CroFun.be internetsite en de Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting is de rechtbank waar de zetel van CROFUN BVBA is gevestigd uitsluitend bevoegd.

De uitvoering van deze overeenkomst begint onmiddellijk na de totstandkoming, bevestiging ervan.

Hoofdstuk 2: Gedeelte voor “projectaanbieders”

Artikel 2.1. Voorwaarde om projectaanbieder te kunnen worden

Om als projectaanbieder gebruik te maken van het internetplatform moet u zich eerst registreren op de website. Door u in te schrijven kunt u uw project presenteren op CroFun.be. Uw project wordt op actief gezet zodra de CroFun Score werd gecontroleerd.

Het internet platform kan uitsluitend worden gebruikt door projectaanbieders, voor zover zij gevestigd zijn in België, d.w.z. hun maatschappelijke zetel (in het geval van een rechtspersoon) of hun domicilie (in het geval van een natuurlijk persoon) dient in België te liggen.

Alleen professionals zijn gerechtigd zich in te schrijven als projectaanbieder voor investeringen. Dit impliceert dat er uitsluitend investeringsprojecten in verband met deze activiteiten op het CROFUN-Platform aangeboden kunnen worden. De investeringsprojecten die door consumenten worden aangeboden met betrekking tot niet profesional activiteiten worden dan ook niet in aanmerking genomen.

Consumenten kunnen zich enkel en alleen inschrijven als projectaanbieder voor donaties al dan niet gekoppeld aan een beloning (vooraankopen). In het geval van een project aan te bieden als natuurlijke persoon moet u de minimum leeftijd hebben van 18j. en gezond van geest zijn.

Door u in te schrijven als projectaanbieder erkent u uitdrukkelijk dat er aan de hiervoor vermelde voorwaarden werd voldaan, en verbindt u zich ertoe alle door CROFUN of door derden geleden schade te vergoeden die zou kunnen voortvloeien uit het niet-inachtnemen van deze voorwaarden.

Artikel 2.2. Verplichtingen van de projectaanbieder

Onverminderd het artikel 1.1 van het onderhavige deel van de algemene gebruiksvoorwaarden treedt iedere projectaanbieder op als particulier, ten persoonlijke titel, en blijft hoofdelijk aansprakelijk t.o.v. de investeerders / sponsors / donateurs / kopers en CroFun.be.

Iedere projectaanbieder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem / haar geplaatste projectaanbieding zo juist en volledig mogelijk is. Overeenkomstig de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot de bescherming van de privacy (zie hoofdstuk 7 van de algemene voorwaarden)geeft u, door het plaatsen van een projectaanbieding CroFun.be toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken in een persoonlijk digitaal dossier; tevens geeft u aldus CroFun.be toestemming om u op basis van deze gegevens een toe te kennen. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden voor andere activiteiten die door CroFun of een dochter- , zuster vennootschap worden opgezet.

Artikel 2.3. Proces van aanvaarding en van online publiceren van projecten

Projecten kunnen enkel bestaan uit (a) vragen tot sponsoring / donatie, of (b) donaties gekoppeld aan een beloning (vorm van vooraankopen) (c) gestandaardiseerde beleggingsinstrumenten. In dat laatste geval dienen het bedrag, de duurtijd en het rendement (vb. interest) op voorhand door de projectaanbieder bepaald te worden.

Na bepaling van de CroFun Score, wordt een project geactiveerd. De projectaanbieding blijft actief gedurende maximaal 3 maanden; afhankelijk van het financieringsprincipe ontvangt de projectaanbieder binnen een termijn van 5 werkdagen het opgehaalde crowdfundingkapitaal. 

De CroFun Score wordt automatisch verricht door op de website geïnstalleerde programma’s, zondere enige menselijke toetsting. Met dit systeem wordt beoogd alle projecten te verwerpen waarvan het niveau ontoereikend is, en aan potentiële investeerders / sponsors / donateurs / kopers een waarderingsinstrument aan te reiken. Het proces wordt uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen van de wet d.d. 8 december 1992 houdende de bescherming van de privacy ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens.

De Crofun Score wordt opgebouwd met inachtname van een aantal parameters: (a) kwaliteitsscore, die automatisch wordt gegenereerd op basis van de volledigheid van uw projectomschrijving; (b) kredietscore, enkel verplicht voor projectaanbieders die een investeringsproject willen aanbieden, deze score wordt automatisch gegenereerd o.b.v. uw persoonlijke financiële situatie; (c) solvabiliteitsscore, enkel verplicht voor projectaanbieders die een investeringsproject willen aanbieden, deze score wordt automatisch gegenereerd o.b.v. het invullen van een financieel plan voor uw project.

Wanneer u als projectaanbieder niet akkoord bent met de CroFun Score die u werd toegewezen kunt steeds om extra informatie of een herziening vragen via administrator@crofun.be

Artikel 2.4. Verwijdering van informatie of annulering van een project

CroFun.be behoudt zich het recht voor, op grond van gerechtvaardigde redenen, met name in verband met de inbreuk op de onderhavige contractuele voorwaarden of iedere toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, en zonder voorafgaande kennisgeving alsmede met onmiddelijke ingang, de teksten en informatie van projectaanbiedingen in te korten of uit te breiden. CroFun.be behoudt zich ook het recht voor om projectaanbiedingen op grond van gerechtvaardigde redenen, met name in verband met de inbreuk op de onderhavige contractuele voorwaarden of iedere toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, en zonder voorafgaande kennisgeving alsmede met onmiddelijke ingang, te verwijderen van CroFun.be.

Hoofdstuk 3: Gedeelte voor “Investeerders /sponsors / donateurs / (vooraan)kopers”

Artikel 3.1. Voorwaarden om investeerder/sponsor/donateur/koper te worden

a. Om als investeerder/sponsor/donateur/koper gebruik te maken van het internetplatform moet u zich eerst registreren op de website. Door u in te schrijven krijgt u de mogelijkheid om in contact te treden met projectaanbieders.

b. Onafhankelijk van de verplichting u op de website in te schrijven, heeft u indien u aanbiedt in een project te investeren / sponsoren / doneren of aan een vooraankoop te doen, de mogelijkheid de keuze te maken of u wel of niet op de site vermeldt wenst te worden met uw persoonlijke gegevens. Er wordt in het voorkomende geval bij het investeren / sponsoren / doneren of het vooraankopen de mogelijkheid aangeboden om in het voorkomende geval op de website anoniem te blijven. Indien u geen specifieke keuze maakt wordt u standaard geïdentificeerd met uw persoonlijke registratie gegevens.

Artikel 3.2. Investerings- /donatie-/voorverkoop-/sponsoringsaanbod en aangaan van de overeenkomst

Als investeerder heeft u de mogelijkheid om gedurende maximaal 3 maanden een beleggingsinstrument te onderschrijven. Afhankelijke van het fundingprincipe wordt na of tijdens deze periode de overeenkomst onherroepelijk gesloten. Zowel de projectaanbieder als de investeerders worden hier zo spoedig mogelijk per e-mail van op de hoogte gebracht. De overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven.

Als sponsor / donateur / koper heeft u de mogelijkheid om gedurende maximaal 3 maanden donatie al dan niet gekoppeld aan een beloning, vooraankoop te onderschrijven. Afhankelijke van het fundingprincipe wordt na of tijdens deze periode de overeenkomst onherroepelijk gesloten. Zowel de projectaanbieder als de sponsor /donateur /koper worden hier zo spoedig mogelijk per e-mail van op de hoogte gebracht. De overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven.

CroFun biedt twee fundingprincipes aan om kapitaal op te halen:

a) Flexibele Financiering, bij deze projecten wordt het opgehaalde kapitaal altijd uitbetaald aan de projectaanbieder.  De overeenkomst wordt hier onherroepelijk gesloten van zodra de betaling werd gerealiseerd.  De overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven.

b) Alles of Niets, bij deze projecten wordt het opgehaalde kapitaal enkel en alleen uitbetaald indien de beoogde doelstelling voor 100% of meer werd behaald.  De overeenkomst wordt onherroepelijk gesloten van zodra de target van 100% werd gerealiseerd.  De overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven.

Artikel 3.3. Risico

Indien u zich als investeerder/ sponsor / donateur / koper aanbiedt te investeren / sponsoren / doneren / kopen erkent u daarbij dat u volledig in kennis werd gesteld van alle aspecten van het project alsmede de risico’s die met de investering / sponsoring / donatie / aankoop gepaard gaan. CROFUN maakt u attent op het feit dat uw investering/ sponsoring / donatie / aankoop niet risicovrij is en dat de mogelijkheid bestaat dat u niets terugkrijgt. U dient zich er tevens bewust van te zijn dat de aan u ter beschikking gestelde CroFun Score een automatisch proces is zonder enige menselijke ingreep/toetsing door CROFUN of haar personeelsleden en dat het hoofdzakelijk is gebaseerd op informatie die door de projectaanbieder zelf werd verstrekt (deze informatie kan dus onjuist zijn). Dit programma kan dan ook niet worden beschouwd als advies van CROFUN.

Hoofdstuk 4: de investerings- en sponsorovereenkomst

Artikel 4.1 : Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen projectaanbieder en investeerders / sponsors komt onherroepelijk tot stand afhankelijk van het fundingsprincipe:

a) Flexibele Financiering, bij deze projecten wordt het opgehaalde kapitaal altijd uitbetaald aan de projectaanbieder.  De overeenkomst wordt hier onherroepelijk gesloten van zodra de betaling werd gerealiseerd.  De overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven.

b) Alles of Niets, bij deze projecten wordt het opgehaalde kapitaal enkel en alleen uitbetaald indien de beoogde doelstelling voor 100% of meer werd behaald.  De overeenkomst wordt onherroepelijk gesloten van zodra de target van 100% werd gerealiseerd.  De overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven.

Projecten kunnen enkel bestaan uit (a) vragen tot sponsoring of (b) gestandaardiseerde beleggingsinstrumenten. In dat laatste geval dienen het bedrag, de duurtijd en het rendement (vb. interest) op voorhand door de projectaanbieder bepaald te worden.

De door de projectaanbieder aangegane investering- sponsor- overeenkomst zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, zijn ook voor diens rechtsopvolgers en erfgenamen, ondeelbaar.

De partijen aanvaarden dat het digitale PDF-bestand dat de standaard investeringsovereenkomst bevat, in de door de partijen gewijzigde vorm, en dat door CROFUN aan hen via e-mail werd verzonden, overeenstemt met een ondertekend schriftelijk document overeenkomstig het artikel 1341 Burgerlijk Wetboek. De projectaanbieder erkent hierbij dat hij voldoende in kennis werd gesteld van zijn verplichting tot vergoeding, en hij aanvaardt, in overeenstemming met de investeerder/ sponsor, dat de in het artikel 1326 Burgerlijk Wetboek bepaalde formaliteiten in het onderhavige geval niet van toepassing zijn.

Deze overeenkomst wordt eveneens door CROFUN gearchiveerd en kan door de partijen op verzoek geraadpleegd worden.

Artikel 4.2 : Looptijd van de belegging

a. De minimum looptijd bedraagt 12 maanden. De maximale looptijd kan nooit de 120 maanden overschrijden.

b. De rentevoet die werd tussen projectaanbieder en investeerders werd bepaald is een vaste rentevoet.

c. De winstdeelname die werd overeengekomen staat vast en is gekoppeld aan een vooropgestelde omzetstijging die wordt gerealiseerd door de realisatie van het project.

Artikel 4.3 : Bedrag

Een projectaanbieding die als investering wordt geplaatst via CroFun.be bedraagt minimum 2500€ en mag de 100 000€ niet overschrijden. Elke projectaanbieding voor een investering kan uitsluitend worden gedaan op basis van een private plaatsing, conform art. 3, §2 van de 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Artikel 4.4 : Verplichting tot onmiddelijke aflossing

De private plaatsing overeenkomst in de vorm van een lening wordt beschouwd van rechtswege ontbonden te zijn en het totale bedrag van de investering en het contractueel bepaalde rendement wordt door de investeerder onmiddellijk opeisbaar zonder waarschuwing of ingebrekestelling in de volgende gevallen:

a) indien de projectaanbieder staakt zijn betalingsverplichtingen te voldoen gedurende een periode van 3 maanden;

b) indien en van zodra de projectaanbieder in staat van faillissement wordt verklaard;

c) indien de projectaanbieder onder loonsbeslag staat;

d) indien de projectaanbieder de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest waardoor hij niet meer bekwaam is zijn betalingsverplichtingen te vervullen.

Artikel 4.5 : Ontbinding van de overeenkomst en gevolgen

Indien een van de omstandigheden zoals beschreven in Artikel 4 van dit hoofdstuk zich zou voordoen dan is de gehele investering inclusief de afgesproken rente en kosten onmiddellijk en ten volle opeisbaar door de investeerder en dit zonder enige ingebrekestelling of waarschuwing. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gepaard gaan met de ontbinding, of ermee in verband staan, komen ten laste van de projectaanbieder.. De reeds gedane betalingen worden in mindering gebracht op het verschuldigde rendement en kosten en daarna op de verschuldigde hoofdsommen.

Artikel 4.6 : Vervroegde aflossing

De projectaanbieder is ten allen tijde in de mogelijkheid om de investering o.b.v. een lening voor 100% vervroegd terug te betalen, zonder enige verbrekingsvergoeding. (Gedeeltelijke vervroegde terugbetalingen zijn niet mogelijk.) Om een vervroegde terugbetaling van de investering te bekomen moet de projectaanbieder dit per aangetekend schrijven en per e-mail melden aan CroFun.be, dit met vermelding van de gegevens van de projectaanbieding.

Artikel 4.7 : Aflossingsplan

Het rendement (interest) bij een lening o.b;v. een private plaatsing met maandelijkse aflossing wordt maandelijks berekend op het openstaande kapitaal tot het moment dat het geïnvesteerde bedrag volledig is terugbetaald, Het aflossingsplan wordt u per e-mail verstuurd samen met de investeringsovereenkomst op het moment realiseren van de investering.

Het rendement (interest) bij een lening o.b;v. een private plaatsing met jaarlijkse intrestbetaling wordt berekend op het openstaande kapitaal tot het moment dat het geïnvesteerde bedrag volledig is terugbetaald, Het aflossingsplan wordt u per e-mail verstuurd samen met de investeringsovereenkomst op het moment realiseren van de investering.

Het rendement (interest) bij een lening o.b;v. een private plaatsing met éénmalige aflossing van zowel het kapitaal als de intrest wordt berekend op het openstaande kapitaal tot het moment dat het geïnvesteerde bedrag volledig is terugbetaald,volgens een enkelvoudige intrest. Het aflossingsplan wordt u per e-mail verstuurd samen met de investeringsovereenkomst op het moment realiseren van de investering.

Hoofdstuk 5: Overeenkomst van donatie, al dan niet verbonden aan de mogelijkheid van (voor)verkoop

Artikel 5.1 Voorwerp van de overeenkomst van donatie, al dan niet verbonden met de mogelijkheid van voorverkoop van het goed.

Via het platform CROFUN.be, kunnen de projectaanbieders verzoeken om donaties van sponsoren/potentiële donateurs, met het oog op de financiering van een bepaald project. In dat geval wordt een overeenkomst van donatie gesloten tussen de projectaanbieder en de donateur, via het Platform CroFun.be. CroFun.be is geen partij in deze overeenkomst van donatie. De donateurs zijn zich ervan bewust en aanvaarden nadrukkelijk dat deze donatie hun geen enkel recht op vergoeding geeft door de projectaanbieder. De projectaanbieder verplicht zich van zijn kant de gelden uitsluitend aan te wenden om de doelen te bereiken die staan beschreven in de presentatie van het project, met inachtneming van onderhavige algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regelingen en voorschriften.

In het kader van de projecten waarvoor om donaties als bedoeld in dit hoofdstuk worden verzocht, kunnen de projectaanbieders de donateurs ook, in voorverkoop, de roerende goederen aanbieden die geheel of gedeeltelijk in het kader van het project tot stand zijn gekomen. In dat geval wordt een verkoopovereenkomst, accessoir aan de overeenkomst van donatie, gesloten tussen de projectaanbieder en de donateur, via het Platform CroFun.Be. CroFun.be is geen partij in deze verkoopovereenkomst. De kopers zijn zich ervan bewust en accepteren uitdrukkelijk dat op het moment van ondertekening van het contract, het goed niet of nog niet in zijn uiteindelijke versie bestaat. Zij accepteren ook dat de totstandkoming van het goed is onderworpen aan een aanzienlijk toeval, wat inhoudt dat het goed ook nooit tot stand zou kunnen komen, of dat de totstandkoming traag, gebrekkig of niet conform de verwachtingen kan plaatsvinden. De projectaanbieder verbindt zich om alles in het werk te stellen om het goed overeenkomstig de beschrijving van het project tot stand te brengen, met inachtneming van onderhavige algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regelingen of voorschriften.

Onderhavige contractvoorwaarden doen geen afbreuk aan de vrijheid van de partijen om de bijzondere contractvoorwaarden van de verkoop te bepalen die zij toegepast willen zien, rekening houdend met het bijzondere doel van het contract of enige andere omstandigheid. De partijen verplichten zich ertoe de bijzondere contractvoorwaarden overeen te laten komen met de wettelijke regels en voorschriften die van toepassing zijn op het contract.

Artikel 5.2 : Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen projectaanbieder donateur / koper komt onherroepelijk tot stand wanneer de projectaanbieding afhankelijk van het fundingprincipe:

a) Flexibele Financiering, bij deze projecten wordt het opgehaalde kapitaal altijd uitbetaald aan de projectaanbieder.  De overeenkomst wordt hier onherroepelijk gesloten van zodra de betaling werd gerealiseerd.  De overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven.

b) Alles of Niets, bij deze projecten wordt het opgehaalde kapitaal enkel en alleen uitbetaald indien de beoogde doelstelling voor 100% of meer werd behaald.  De overeenkomst wordt onherroepelijk gesloten van zodra de target van 100% werd gerealiseerd.  De overeenkomst die tot stand komt valt onder de Algemene Voorwaarden zoals ze hier zijn beschreven.

Artikel 5.3. Regels die specifiek van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn afgesloten tussen een ondernemer (projectaanbieder) en een consument

Als het verkoopcontract op afstand tussen een onderneming en een consument wordt afgesloten overeenkomstig de wet van 6 april 2010 inzake marktpraktijken en consumentenbescherming, verbindt de ondernemer zich de bepalingen van deze wet te respecteren en, met name, de bepalingen van het gedeelte dat is gewijd aan overeenkomsten op afstand.

Bij een verkoopaanbieding, anders gezegd, tijdens de presentatie van het project, verbindt de onderneming (projectaanbieder) zich om de consument ten minste onderstaande informatie te verschaffen

1° de identiteit van de onderneming en haar geografische adres;

2° de belangrijkste kenmerken van het goed;

3° de prijs van het goed;

4° in voorkomend geval, de leveringskosten;

5° de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

6° het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;

7° de wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;

8° de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

9° de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;

10° waar passend, de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke levering van goederen.

Uiterlijk op het moment van levering van het goed verbindt de onderneming (projectaanbieder) zich aan de consument de volgende elementen te verschaffen, schriftelijk of op een andere duurzame drager:

1° bevestiging van de inlichtingen, vermeld in artikel 5.3.b, 1°, 3° tot 6° en 10°, evenals de identificatie van het goed;

2° in voorkomend geval, de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, evenals het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde :

" De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen... kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. "

Dit beding wordt aangevuld met het aantal kalenderdagen, dat niet lager mag zijn dan 14.

Bij ontstentenis van dit laatste beding wordt het goed geacht te zijn geleverd aan de consument zonder voorafgaande vraag zijnerzijds en is deze laatste niet gehouden tot het betalen van het goed, of tot het teruggeven ervan;

3° bij ontstentenis van herroepingsrecht, in de veronderstellingen vermeld in artikel 5.3.e., het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde :" De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. ";

4° het geografische adres van de vestiging van de onderneming waar de consument met zijn klachten terecht kan;

5° de inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen;

6° de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur van meer dan één jaar heeft.

De onderneming (projectaanbieder) verbindt zich aan de consument een termijn van minimaal 14 kalenderdagen toe te staan om zich uit de overeenkomst terug te trekken, zonder boete en zonder opgaaf van redenen. De enige kosten die aan de consument in rekening kunnen worden gebracht vanwege de uitoefening van zijn herroepingsrecht zijn de directe kosten voor terugzending In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten. Deze terugbetaling moet plaatsvinden ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping.

De onderneming (projectaanbieder) is in de volgende gevallen niet verplicht een herroepingsrecht aan de consument te verlenen:
betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
voor diensten voor weddenschappen en loterijen;
betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.

Artikel 5.4. : Bedrag

Een projectaanbieding die als sponsoring / donatie / voorverkoop wordt geplaatst via CroFun bedraagt minimum 2500€.

Artikel 5.5.: Voortijdige ontbinding van de verkoopovereenkomst

Als het goed niet binnen de termijn wordt geleverd die door de projectaanbieder is aangekondigd, kan de koper het contract zonder kosten of schadevergoeding ontbinden. Hij hoeft slechts zijn voornemen tot ontbinding van de verkoopovereenkomst aan de projectaanbieder bekend te maken. Deze verbindt zich de koper binnen dertig dagen na de kennisgeving terug te betalen

Hoofdstuk 6: Kost voor het gebruik

Artikel 6.1 : Kosten voor het gebruik van de websitediensten

Om als projectaanbieder een project aan te bieden en te lanceren via CroFun, betaalt u een éénmalige advertentiekost. Naast de advertentiekost betaalt u additionele succeskost wanneer uw project ook effectief wordt uitbetaald.

Advertentiekost = 181€ inclusief BTW

Succeskost = 5% inclusief BTW van het opgehaalde kapitaal.

De advertentiekost moet op voorhand betaald worden, anders wordt uw project niet geplaatst.

De succeskost wordt rechtstreeks afgehouden van het opgehaalde kapitaal.

Artikel 6.2 : Wijziging van de gebruikskosten

CroFun.be heeft ten allen tijde het recht om de kosten voor het gebruik van de website te wijzigen; de gebruiker wordt hiervan op de hoogte gebracht per e-mail. Wijzigingen zullen geen weerslag hebben op bestaande investering-, sponsor-, donatie-, (voorver)koop overeenkomsten.

Artikel 6.3. Kosten van elektronische betalingen

De elektronische betalingen via het platform CROFUN die verlopen via Paypal houden een additionele kost in tussen 1,5% en 3,4% + € 0,35 per transactie. Deze kosten worden gedragen door de  projectaanbieder.

De elektronische betalingen via het platform CROFUN die verlopen via Ogone houden een additionele kost in tussen 0,80% en 2,5% + 0,25€ per transactie. Deze kosten worden gedragen door de projectaanbieder.

Artikel 6.4. Storting

CroFun.be kan onder bepaalde omstandigheden bedragen ontvangen van de investeerder / sponsor / Donateur / Koper. In dat geval handelt CroFun.be uitsluitend voor de investeerder / sponsor / Donateur / Koper, en in geen geval voor rekening van de projectaanbieder of andere derden, en dit met verscheidene doelstellingen, zoals onder meer het verifiëren en het aggregeren van de investeringen / sponsoringen / donaties / vooraankopen, ter nazicht of de 90% quotum werd bereikt en het rechtstreeks afnemen van bovengenoemde kosten. CroFun.be komt in geen geval tussen bij de uitvoering van de betalingen, hetgeen toekomt aan Ogone of Paypal of andere daartoe vergunde professionele dienstverstrekkers.

Hoofdstuk 7: Privacy overeenkomst

CroFun.be zorgt ervoor dat de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens ten allen tijde van toepassing is. Onder voorbehoud van de hierna vermelde gegevens is CROFUN aangaande het programma waarmee uw contactgegevens worden aangeboden verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De identificatie- en contactgegevens van CROFUN worden vermeld in de onderhavige algemene voorwaarden.

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens gebeurt in de eerste plaats om u een efficiënte en vlotte dienstverlening te bieden die beantwoordt aan uw behoeften en u kan helpen om onze diensten vlotter en sneller te gebruiken. Uw identiteitsgegevens kunnen door CroFun.be verwerkt worden met het oog op het beheer van het klantenbestand. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens erkent u uitdrukkelijk dat ze verwerkt zullen worden met het oog op dit doel.

Uit hoofde van de contractuele relatie met u en met uw toestemming mag CroFun.be uw persoons- en aanvraaggegevens gebruiken voor prospectie- en promotiedoeleinden in het kader van haar activiteiten of nevenactiviteiten. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt vragen wij ons hiervan op de hoogte te brengen via adminstrator@crofun.be

Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden verstrekt noch verkocht worden, tenzij dit noodzakelijk zou zijn om de gevraagde dienst te kunnen uitvoeren of om CROFUN’s wettelijke of reglementaire verpichtingen uit te voeren. Mocht dit het geval zijn verplicht CROFUN zich ertoe alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen te treffen om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de gegevens te waarborgen, het een en ander in overeenstemming met de toepasselijke wet.

Tijdens uw inschrijving of naderhand heeft u het recht te weigeren dat dat in de database opgeslagen gegevens verwerkt worden om u per post of e-mail reclame-aanbiedingen te doen toekomen aangaande de CROFUN producten of diensten.

U kunt deze gegevens op ieder tijdstip raadplegen en wijzigen. Te dien einde hoeft u slechts schriftelijk een gedateerd en ondertekend verzoek daartoe te richten aan het hoofd van de afdeling Gegevensverwerking van CROFUN [adres invullen] (of per e-mail) [e-mail invullen], waarbij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek dient te voegen.

Overeenkomstig de wet d.d. 8 december 1992 kunt u verder aanvullende gegevens verkrijgen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Rue de la Presse 35, B – 1000 Brussel, België

U kunt CROFUN verzoeken e-mails te versturen waarbij uw contacten worden gevraagd de webpagina te bekijken waarin uw project wordt gepresenteerd en in uw project te investeren. In het voorkomende geval kan CROFUN handelen op grond van uw instructies teneinde uw contactgegevens te verzamelen en automatisch e-mailvoorstellen te produceren. U heeft uiteraard alle vrijheid de inhoud van deze e-mails te wijzigen voorafgaand aan hun verzending. CROFUN handelt in de hoedanigheid van toeleverancier en u wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de aldus verwerkte persoonlijke gegevens. Dit houdt in dat u in het kader van de verwerking van de gegevens gehouden bent de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen in acht te nemen en, met name, de bepalingen van de wet houdende bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens, of de bepalingen van de wet d.d. 11 maart 2003 houdende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatie-onderneming (met name op het gebied van spamming).

Crofun nieuwsbrief