Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Crofun bvba

Overzicht van het belangenconflictenbeleid van Crofun BVBA (“Crofun”) in het kader van haar activiteiten als alternatieve-financieringsplatform zoals gereguleerd door de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (de “Wet”).

1. waarom heeft Crofun een beleid inzake belangenconflicten?

Crofun zet zich op een loyale, billijke en professionele wijze in voor de belangen van de projectaanbieders en de investeerders (de “Cliënten”). In dit kader neemt Crofun alle redelijke maatregelen om belangenconflicten te voorkomen tussen enerzijds zichzelf en de Cliënten en tussen anderzijds de Cliënten onderling

Overeenkomstig de Wet is Crofun als alternatieve-financieringsplatform ertoe gehouden om haar belangenconflictenbeleid schriftelijk vast te stellen, te implementeren en in stand te houden. Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste punten van het belangenconflictenbeleid; indien de Cliënt meer informatie wenst kan hij steeds contact opnemen met Crofun, per email via service@crofun.com.

2. wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat wanneer er twee tegenstrijdige belangen bestaan, dat mogelijk nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen van de investeerder en/of de projectaanbieder. Conflicten kunnen ontstaan tussen de belangen van:

 • Crofun, inclusief haar leidinggevende personen en medewerkers, en de investeerder;
 • Crofun, inclusief haar leidinggevende personen en medewerkers, en de projectaanbieder;
 • de investeerders onderling;
 • de projectaanbieders onderling;
 • verschillende leidinggevende personen, medewerkers, of gevolmachtigden van Crofun of vennootschappen die tot dezelfde groep behoren.

3. wat zijn mogelijke belangenconflicten?

Crofun heeft in een eerste stap een aantal potentiële belangenconflicten geïdentificeerd om zo de nodige maatregelen te kunnen nemen om deze conflicten te voorkomen of, indien dat niet mogelijk blijkt, voldoende te beheren. De potentiële belangenconflicten worden door Crofun bijgehouden op een centrale lijst die op regelmatige basis wordt herzien en indien nodig geactualiseerd. De Cliënt kan deze lijst kosteloos opvragen via service@crofun.com.

De onderstaande niet-exhaustieve lijst geeft een aantal voorbeelden waar een potentiële belangenconflict kan ontstaan:

 • Crofun kan een financieel voordeel behalen ten koste van de Cliënt;
 • Crofun kan een financieel voordeel behalen door de belangen van bepaalde Cliënten te laten voorgaan op de belangen van andere Cliënten;
 • Crofun kan een financieel voordeel behalen door het verwijzen van Cliënten naar externe partijen waarmee Crofun samenwerkingsovereenkomsten heeft.

4. welke maatregelen neemt Crofun om belangenconflicten te voorkomen?

Crofun heeft de volgende maatregelen genomen om belangenconflicten te voorkomen:

 • de aandeelhouders, zaakvoerders of familieleden van aandeelhouders en zaakvoerders kunnen niet optreden als investeerder noch als projectaanbieder;
 • indien een mogelijk belangenconflict wordt geïdentificeerd beslissen de twee zaakvoerders van Crofun in college over de betrokken transactie en proberen zij het potentieel belangenconflict te mitigeren. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, gaat de transactie niet door;
 • op regelmatige basis en minstens één maal per jaar zal het college van zaakvoerders de huidige procedures bespreken in indien nodig bijkomende procedures vaststellen.

5. welke maatregelen neemt Crofun om belangenconflicten te beheren?

Indien het niet mogelijk is om een potentieel belangenconflict te voorkomen, neemt Crofun maatregelen om het conflict te beheren zodat de belangen van de Cliënt niet worden geschaad. Wanneer de genomen maatregelen ontoereikend zijn om te verzekeren dat de belangen van de Cliënt niet zullen worden geschaad, brengt Crofun de Cliënt op de hoogte van de aard en oorzaak van het belangenconflict. De Cliënt kan dan zelf beslissen of hij (nog verder) gebruik wil maken van de door Crofun aangeboden diensten.

6. welke vergoedingen ontvangt Crofun?

Crofun ontvangt vergoedingen en commissies van projectaanbieders als tegenprestatie voor haar dienstverlening, zoals bepaald in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden:

 • om een project aan te kunnen bieden via Crofun.com betaalt de projectaanbieder aan Crofun een éénmalige advertentiekost van 250 EUR incl. BTW, voordat het project op Crofun.com wordt geplaatst;
 • na afloop van de inschrijvingsperiode betaalt de projectaanbieder aan Crofun een bijkomende succeskost van 4% van de financiering incl. BTW. Deze succeskost wordt niet aangerekend indien de minimumfinanciering zoals bepaald in artikel 12.4 van de Algemene Voorwaarden niet werd gerealiseerd;
 • Het betalingsverkeer in verband met het gebruik van Crofun.com verloopt, met uitzondering van de éénmalige advertentiekost, via de E-wallet van de Cliënt zoals voorzien in artikel 17 van de Algemene Voorwaarden. Voor het gebruik van deze E-wallet en het bijbehorende transactieverkeer betaalt de projectaanbieder aan Crofun een standaardkost van 2,5% van de opgehaalde financiering + 0,25 EUR per individuele transactie.

7. waar kunt u meer informatie vinden?

De Cliënt kan op eenvoudig schriftelijk verzoek meer informatie ontvangen over de inhoud en implementatie van het belangenconflictenbeleid via service@crofun.com.

Crofun nieuwsbrief